woensdag 13 juni 2012

Perihan Utlu - Juryrapport Vaderdagtrofee m/v 2012

Actief samenspel tussen betrokken vaders en hun opgroeiende zonen

Doelgroep

Het vader-zoon project SUPER! richt zich op jongens van 10 tot 12 jaar en hun vaders. De jongens zitten in groep 7 en 8 van de basisschool en staan voor twee zeer belangrijke overgangsperioden in hun leven: (1) de overgang naar de middelbare school en (2) het begin van de puberteit, waarin zij de eerste stappen op weg naar mannelijkheid afleggen.

SUPER! staat voor:
- Samen/spel
- Uitdagen/uitnodigen
- Puber/papa
- Evenwicht/educatie
- Respect/reflectie

Doelstelling
1. Verbeteren van de relatie tussen vaders en zonen, het samen positieve nieuwe vormen geven aan hun relatie en mannelijkheid, om op deze manier de transitie van jongen naar man bij de zoon op een positieve manier te laten verlopen;
2. Bewustmaken en ondersteunen van de vaders in hun voorbeeldfunctie voor hun zonen;
3. Voorkomen van studieterugval, schooluitval en het belanden in ongewenst gedrag en negatieve straatcultuur.

Werkwijze

SUPER! bestaat uit zeven workshops van 1½ uur. De eerste workshop is alleen voor vaders (introductie, kennismaking, inventarisatie onderwerpen), de tweede alleen voor zonen (introductie, kennismaking, inventarisatie onderwerpen). Workshop 3 t/m 6 zijn voor vaders en zonen samen, met ieder een eigen thema, en workshop 7 bestaat uit een afronding en een feestelijke afsluiting. SUPER! is een vraaggestuurde methodiek die wordt aangepast aan de specifieke doelgroep; het gaat hier om maatwerk. Op dit moment lopen er diverse pilots in Amsterdam-Noord (begonnen in maart), Amsterdam-West (begonnen in april) en is voor augustus-december van dit jaar een pilot gepland in Amsterdam Nieuw-West.
Zie verder: http://www.stichtingvizyon.nl/pdf/flyer_super.pdf

Waarom deze nominatie?

Uit recent onderzoek naar vaderschap van het Verwey-Jonker Instituut, waar de Stichting Vizyon aan heeft meegewerkt, komt naar voren dat vader-zoon relaties essentieel zijn voor de ontwikkeling van zonen en het voorkómen van studieterugval, schooluitval en ongewenst gedrag. Initiatieven die de kwaliteit van vader-zoon relaties proberen te verbeteren verdienen dan ook bijzondere aandacht en ondersteuning!
Het vader-zoon project SUPER! is duidelijk gericht op het bevorderen van betrokken vaderschap, heeft een sterke en positieve uitstraling en betreft een originele en innovatieve benadering van vaders en hun zonen, die direct inspeelt op zaken waar mannen en jongens goed in zijn en waar ze elkaar in kunnen vinden. Het is DOE-gericht, vaders en zonen trekken er op uit om samen leuke dingen te doen, van elkaar te leren en elkaar beter te leren begrijpen.

Toetsing aan gehanteerde criteria

Belang voor/in maatschappelijk debat
De laatste jaren is er veel discussie over het achterblijven van jongens op tal van gebieden, waarbij met name schoolprestaties vaak worden genoemd. Ook de veel grotere kans (vergeleken met meisjes) dat zij in de loop van de puberteit vervallen in delinquent gedrag of in aanraking komen met politie en justitie vormt een serieuze bedreiging voor een voorspoedige ontwikkeling. De belangrijke rol en pedagogische betekenis van vaders, met name voor zonen, komt steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek naar voren. Dit vader-zoon project is daarom van groot maatschappelijk belang en komt precies op het juiste moment.

Bijdrage aan bevorderen van betrokken vaderschap/terugbrengen van vaders in leven van kinderen
Via de school en de jongens zelf wordt een direct appèl op vaders gedaan om zich actief te bemoeien met hun zonen en samen met hen leuke en spannende dingen te ondernemen, “om van elkaar te leren en elkaar te leren begrijpen”. Een meer directe methode om betrokken vaderschap te bevorderen en vaders ‘terug te brengen’ in het leven van hun kinderen is nauwelijks denkbaar!

Breedte van de vaderthematiek
De grote waarde van dit vader-zoon project is mede gelegen in het feit dat het accent ligt op positief en betrokken vaderschap, op aanwezige vaders, die daardoor kunnen laten zien hoe belangrijk hun unieke bijdrage aan en meerwaarde voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen eigenlijk is. Vaders komen met dit project op de eerste plaats in beeld door het samenspel met hun kinderen, in de volle pedagogische breedte van dat begrip, dus als positief rolmodel en niet primair omdat ze afwezig zijn of problemen hebben met afspraken omtrent omgangsregelingen.

Uitstraling
Gegeven het succes van dit initiatief, het enthousiasme van de vaders en hun zonen om samen dingen te doen en de grote betekenis die positieve betrokkenheid van vaders voor de maatschappij en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen heeft zal dit vader-zoon project veel navolging krijgen en de zo noodzakelijke aandacht voor betrokken vaderschap verder versterken en verspreiden.

Vanwege dit bijzonder waardevolle, originele en vernieuwende initiatief nomineert de jury Perihan Utlu, initiatiefneemster bij Vizyon van het vader-zoon project SUPER!, van harte en met overtuiging voor de Vaderschapstrofee 2012.

Juryvoorzitter Louis TavecchioGeen opmerkingen: